Park Kulturowy – obszar pod specjalnym nadzorem

Centrum naszego miasta z rynkiem i Ostrowem Tumskim to miejsce szczególne, właśnie na tym obszarze powstawał „organizm miejski” z jego centrami decyzyjnymi, świątyniami, to tu mieszczaństwo budowało swoje reprezentacyjne siedziby.

Było i jest to nadal miejsce w którym koncentruje się życie miasta, tu zapadają ważne decyzje, witamy znamienitych gości, świętujemy ważne wydarzenia.

Miejsce to wymaga dbałości i uporządkowania w kontekście historycznym i krajobrazowym a zatem pewnego uporządkowania przestrzeni publicznej, także w zakresie reklam, działalności usługowej i handlu detalicznego. Pomocna w tym jest wypracowana także przy współudziale przedstawicieli straży miejskiej uchwała nrLVI/1465/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r.Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto”.

Codzienna aktywność strażników miejskich w respektowaniu przepisów uchwały, przyczyniła się do wyeliminowania z tego obszaru szpecących megareklam, wywieszanych w oknach „szmatoreklam”, banerów, rozdawania ulotek (które były wyrzucane na chodnik).

Tylko w 2016 roku strażnicy nałożyli 517 mandatów osobom nieprzestrzegającym postanowień uchwały i skierowali 15 wniosków o ukaranie do Sądu. W bieżącym roku strażnicy ukarali 199 osób oraz skierowali 3 wnioski o ukaranie do Sądu.

3 czerwca 2017 r., weszła w życie podjęta przez Radę Miejską Wrocławia uchwała nr XXXII/686/16 z dnia 24 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nrLVI/1465/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r.Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” – dodająca nowe przepisy, między innymi:

  • Zakazuje się działalności handlowej lub usługowej polegającej na nagabywaniu osób przebywających na obszarze parku kulturowego, a także polegającego na nagabywaniu powiadamiania o towarach, usługach lub imprezach.”
  • W lokalu, w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, oraz w lokalu wykorzystywanym przez przedsiębiorcę do organizacji imprezy, zakazuje się prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym.
  • „W odniesieniu do sklepów z artykułami erotycznymi nie dopuszcza się stosowania oświetlanych i podświetlanych szyldów, w tym podświetlanych kasetonów i neonów.”

UWAGA:

Prosimy o reakcję wszystkie osoby które na terenie Parku Kulturowego były nagabywane o niezwłoczne zgłaszanie takiego faktu strażnikom miejskim.

Działanie klubów (lokali) w których zachodzi domniemanie, że jest prowadzona działalność usługowa o charakterze erotycznym, zostanie skontrolowana we wszystkich aspektach będących w zakresie kompetencyjnym straży miejskiej. Wobec osób naruszających obowiązujące przepisy, zostaną podjęte adekwatne czynności (mandaty, wnioski o ukaranie do Sądu) oraz przekazanie informacji organom, służbom i instytucjom w zakresie będącym poza kompetencjami straży miejskiej.

UWAGA:

Za naruszenie przepisów uchwały grożą poważne konsekwencje (to nie tylko mandat 500zł.)

Art. 112. (Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

1. Kto narusza zakazy lub ograniczenia obowiązujące na terenie parku kulturowego lub jego części, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega karze grzywny.

3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 lub 2, można orzec:

1) przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, chociażby nie stanowiły własności sprawcy;

2) przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia;

3) obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty równowartości wyrządzonej szkody.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy