Bezpieczna droga do szkoły

Straż Miejska Wrocławia wzorem lat ubiegłych włącza się w działania prewencyjno-edukacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie roku szkolnego pod nazwą „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2016/2017”. Będą one realizowane w ramach programu miejskiego „Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013 – 2016”.

Celem akcji jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osobistego dzieci i młodzieży szkolnej, przeciwdziałanie zagrożeniom komunikacyjnym w okolicach placówek oświatowych.

Przy opracowywaniu planu działań w ramach akcji “BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2016/2017” uwzględniano doświadczenia z lat ubiegłych , wnioski dyrekcji szkół, sygnały od rodziców, uczniów i okolicznych mieszkańców.

Od dnia 07 września 2016 r. nadzorem przez patrole Straży Miejskiej Wrocławia zostaną objęte 20 placówki w okolicy których występują istotne zagrożenia. Zakres i częstotliwość prowadzonych działania będzie uzależniona od poziomu występujących zagrożeń i możliwości kadrowych.

Wykaz placówek oświatowych zabezpieczanych w roku szkolnym 2016/2017
1 Szkoła Podstawowa nr 34 w ZS-P nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8
2 Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Ścinawska 21
3 Szkoła Podstawowa nr 15 w ZS-P nr 9 ul. L. Solskiego 13
4 Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Januszowicka 35/37
5 Szkoła Podstawowa nr 58 w ZS-P nr 8 ul. Składowa 2-4
6 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Nowowiejska 78
7 Szkoła Podstawowa nr 84 ul. Ł. Górnickiego 20
8 Szkoła Podstawowa nr 78 ul. Jedności Narodowej 195
9 Szkoła Podstawowa nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32
10 Szkoła Podstawowa nr 107 ul. B. Prusa 64/74
11 Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Kleczkowska 2
12 Szkoła Podstawowa nr 40 w ZS-P nr 4 ul. Sołtysowicka 34
13 Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Kamieńskiego 24
14 Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Janiszewskiego 14
15 Szkoła Podstawowa nr 99 ul. Głubczycka 3
16 Szkoła Podstawowa nr 108 ul. B. Chrobrego 3
17 Szkoła Podstawowa nr 53 w ZS-P nr 11 ul. Strachocińska 155-157
18 Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kowalska 105
19 Szkoła Podstawowa nr 51 ul. Krępicka 50
20 Szkoła Podstawowa nr 25 w ZS-P nr 15 ul. Stanisławowska 38/44

Wszystkie zainteresowane placówki zostaną objęte zajęciami informacyjno – edukacyjnymi skierowanymi do uczniów i rodziców. Zajęcia będą dotyczyły zasad bezpieczeństwa osobistego dzieci oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Szczególnie ważne jest dobre przygotowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, zaszczepienie wewnętrznej potrzeby poszanowania przepisów ruchu drogowego i przekonanie, że na drodze szczególnie musimy kierować się rozwagą.

Przy klasyfikowaniu placówek oświatowych do poszczególnych etapów prowadzenia działań zabezpieczających, kierowano się wynikami obserwacji stanu zagrożenia komunikacyjnego uczniów szkół objętych akcją , które były prowadzone w trakcie roku szkolnego 20015/ 2016 i w latach ubiegłych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia. Istotnym elementem przy dokonywaniu klasyfikacji był charakter placówki i jej specyfika, w pierwszej kolejności objęto zabezpieczeniem szkoły i ośrodki specjalne, szkoły integracyjne, szkoły podstawowe.

Brano również pod uwagę informacje o zmieniającej się organizacji ruchu drogowego w pobliżu szkół, zainstalowaniu dodatkowego oznakowania ,sygnalizacji świetlnej , wysepek i innych elementów , które mają wpływ na bezpieczeństwo. Prowadzenie tego typu akcji w znaczący sposób przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego i osobistego uczniów wrocławskich szkół. W wyniku działań prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w istotny sposób zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym.

Po zakończeniu czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacyjnego uczniom funkcjonariusze Straży Miejskiej będą również prowadzone działania prewencyjne w pobliżu placówek. Celem tych działań jest : zapewnienie bezpieczeństwa osobistego uczniom, przeciwdziałanie aktom dewastacji i zanieczyszczania miejsc publicznych , przeciwdziałanie przypadkom spożywania alkoholu i narkotyków. Działaniami prewencyjnymi zostaną objęte wszystkie placówki ujęte w planie akcji “BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2016 / 2017“ .

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy