Zakaz palenia tytoniu

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. (z póź. zm.)o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 

Art. 5.

1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:

1)  na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

2)  na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,

3)  na terenie uczelni,

4)  w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,

5)  w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,

6)  w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,

7)  w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,

8)  na przystankach komunikacji publicznej,

9)  w pomieszczeniach obiektów sportowych,

10)  w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,

11)  w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

 

Art. 5a.

1. Właściciel lub zarządzający może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5 indywidualne pokoje w obiektach służących celom mieszkalnym.

2. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie podlegających im obiektów oraz środków przewozu osób, uwzględniając potrzebę zachowania miejsc pracy, nauki i służby jako stref wolnych od dymu tytoniowego oraz ochrony niepalących przed dymem tytoniowym.

3. Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię:

1)  w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości,

2)  w hotelach,

3)  w obiektach służących obsłudze podróżnych,

4)  na terenie uczelni,

5)  w pomieszczeniach zakładów pracy,

6)  w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

4. Właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5, zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne, wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

 

Art. 6.

1. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)".

1a. W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności kupującego wyroby tytoniowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego.

2. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.

3. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach.

4. Zabrania się sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania.

5. Zabrania się sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych.

 

Art. 13.

1. Kto:

1)   sprzedaje wyroby tytoniowe lub nie umieszcza informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych, wbrew przepisom art. 6,

2)   będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a, nie umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniupodlega karze grzywny do 2.000 zł.

2.   Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł.

3.   W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.";

 

Wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych – 100zł

Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży -150 zł

Sprzedaż wyrobów tytoniowych:

1) osobom do lat 18 – 500zł

2) na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – 500zł

3) w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania – 100zł

4) w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym – 100zł

Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 – 150zł

Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu – 150zł


 

 

 

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy