Obowiązek oznaczenia budynku tabliczką z numerem porządkowym

Przypominamy o obowiązku oznakowania budynku tabliczką z numerem porządkowym. Na terenie naszego miasta można jeszcze spotkać miejsca, gdzie brak jest tabliczki lub sam numer jest bardzo nieczytelny.

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.). Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru, umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, tabliczki z numerem porządkowym. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się także na ogrodzeniu. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, musi zostać zamieszczona również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazw ulic, nazwa miejscowości.

Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.).

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, takim jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, straż miejska. Dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. 

Podstawa prawna

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Kodeks Wykroczeń

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Lokalne wytyczne

Każda gmina może posiadać wzór tabliczki porządkowej, obowiązującej na swoim terenie. Może także uchwalać lokalne, szczegółowe wytyczne, co do ich formy, kolorystyki i parametrów zawieszenia.

Wzory tabliczek są zawarte w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/174/07 z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia we Wrocławiu Systemu Informacji Miejskiej (Biuletyn Urzędowy RMW z 28 maja 2007 r. Nr 5, poz. 144) – dotyczą obiektów i urządzeń publicznych na terenie miasta Wrocławia.

Wzory tabliczek

TABLICZKI2

Źródło: WIKIPEDIA Wolna encyklopedia – Informacja adresowa według SIM (System Informacji Miejskiej we Wrocławiu), https://pl.wikipedia.org/wiki/System_Informacji_Miejskiej_we_Wroc%C5%82awiu

Przydatne informacje

          1. Ustalenie numerów porządkowych (adresów) / zaświadczenie o numerze porządkowym oraz wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku.

http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8857/ustalenie-numerow-porzadkowych-adresow-zaswiadczenie-o-numerze-porzadkowym

          2. Wytyczne lokalne.

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/174/07 z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia we Wrocławiu Systemu Informacji Miejskiej (Biuletyn Urzędowy RMW z 28 maja 2007 r. Nr 5, poz. 144.)

w sprawie Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu

lub

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=IX/174/07


 

 

 

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy