WALKA ZE SZCZURAMI ROZPOCZĘTA (cz.2) - trwa odliczanie do pierwszej deratyzacji (czytaj dalej)

Szybkimi krokami zbliża się deratyzacja, a co za tym idzie kontrole strażników miejskich. Sprawdźmy na jakim obszarze obowiązuje i w jakich terminach.

UCHWAŁA NR XXVIII/567/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

Rozdział 7

Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania:

§ 20. 1. Na terenie Wrocławia obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:

1) budynki wielolokalowe podpiwniczone;

2) lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;

3) obiekty handlowe branży spożywczej;

4) magazyny żywności i płodów rolnych;

5) gospodarstwa rolne i hodowlane;

6) zakłady przetwórstwa żywności;

7) szpitale;

8) hotele, internaty, domy akademickie i bursy;

9) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;

10) wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;

11) wnętrza międzyblokowe oraz miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej na obszarze ścisłego centrum Wrocławia, tj. na obszarze ograniczonym rzeką Odrą, ul. Św. Ducha, ul. Frycza Modrzewskiego, ul. Podwale oraz ul. Sikorskiego;

12) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów;

13) schroniska dla zwierząt;

14) ogród zoologiczny.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają również:

1) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach od 500 mm, przebiegająca w obrębach geodezyjnych:

Plac Grunwaldzki, Południe, Gaj, Rakowiec, Tarnogaj, Borek, Grabiszyn;

2) cała sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w obrębie Stare Miasto wraz ze studniami i wpustami

deszczowymi;

3) studnie telekomunikacyjne i ciepłownicze w obrębie Stare Miasto;

4) teren Fosy Miejskiej.

Obowiązkową deratyzację przeprowadza się:

trzykrotnie w ciągu roku na obszarze ścisłego centrum Wrocławia, tj. na obszarze ograniczonym rzeką Odrą,

ul. Św. Ducha, ul. Frycza Modrzewskiego, ul. Podwale oraz ul. Sikorskiego,

w terminach:

od 15 marca do 1 kwietnia,

od 1 lipca do 15 lipca,

od 15 listopada do 1 grudnia;

dwukrotnie w ciągu roku na pozostałym terenie Wrocławia

w terminach:

od 15 marca do 1 kwietnia,

od 15 listopada do 1 grudnia.

W przypadku stwierdzenia występowania gryzoni na terenie nieruchomości jej właściciel, posiadacz lub zarządzający nią zobligowani są do przeprowadzenia deratyzacji również poza terminami i terenami określonymi w regulaminie.

wf

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy