W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

ZGŁOSZENIE WYKROCZENIA MAILEM – czy jeżeli wysyłam zdjęcie, trzeba wezwać świadka?

W sprawie o wykroczenie, którego popełnienie zgłasza osoba zawiadamiająca, niebędąca funkcjonariuszem organu uprawnionego do ścigania wykroczeń, nieodzowne jest, co do zasady, przesłuchanie zawiadamiającego w charakterze świadka. Podyktowane to jest brzmieniem art. 39§4 k.p.w. – dowodu z zeznań nie wolno zastępować treścią pism[…].

         Świadek jest obowiązany stawić się na wezwanie i złożyć zeznania (art. 177§1 k.p.k. w zw. z art. 41§1 k.p.w.).

         Niedopuszczalne jest skierowanie wniosku o ukaranie do sądu bez przesłuchania świadka. Wniosek obarczony takim brakiem skutkowałby odmową wszczęcia postępowania.

Możliwe jest nałożenie grzywny w postępowaniu mandatowym w sytuacji, gdy zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia przesłane zostało drogą mailową (listem, pismem złożonym w sekretariacie), z pominięciem przeprowadzania czynności przesłuchania świadka na protokół, jednak wtedy jedynie, gdy sprawca przyznaje się do winy i będąc pouczonym o prawie odmowy przyjęcia grzywny, wyraża zgodę na jej przyjęcie.

Continue reading

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI USUNIĘCIA PLAKATÓW WYBORCZYCH – mija termin

Przypominamy wszystkim pełnomocnikom wyborczym, że mija termin na usunięcie plakatów wyborczych – poniżej treść pisma które otrzymały wszystkie komitety wyborcze działające na terenie miasta Wrocławia.

 

 

„ Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz 8 uprzejmie informuję, że w myśl art. 110 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
Niewywiązanie się z tego obowiązku stanowi wykroczenie z art. 495 § 2 pkt 1 wskazanej ustawy.
Wspomniany obowiązek nie dotyczy jedynie sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej, a pozostawienie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu nastąpi za zgodą właściciela.
Ze względu na fakt, iż 26 czerwca 2019 roku upłynie ustawowy termin, przypominam o ciążącym na pełnomocniku obowiązku.”

UWAGA BĘDZIE GORĄCO! REAGUJMY – KTOŚ MOŻE POTRZEBOWAĆ POMOCY!

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wrocławia informuje, że IMGW – PIB wydał dla Wrocławia ostrzeżenie II stopnia – upał. Ostrzeżenie jest ważne od godz. 13:00 dnia 25.06.2019 r. do godz. 18:00 dnia 26.06.2019 r. Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90 %.

 

Nie zostawiajmy w samochodach naszych dzieci i zwierząt. Sprawdźmy czy nasi sąsiedzi – zwłaszcza osoby starsze i samotne nie potrzebują pomocy. Reagujmy gdy widzimy leżącą osobę – może wymagać natychmiastowej pomocy – wystarczy wezwać Straż Miejską Wrocławia tel.986

Continue reading

ŚWIĘTO WROCŁAWIA – OTWARCIE NOWEGO CAŁODOBOWEGO POSTERUNKU STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W SUKIENNICACH

24 czerwca 2019 r. w dniu Święta Wrocławia, został uruchomiony w Sukiennicach 12, nowy posterunek Straży Miejskiej Wrocławia – będzie czynny przez 24 godziny na dobę, także w niedziele i święta. Celem jego powstania była, deklarowana przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka –  poprawa bezpieczeństwa, porządku, efektywności oraz przyspieszenia czasu reakcji Straży Miejskiej Wrocławia na zdarzenia w ścisłym centrum.

Continue reading

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

Straż Miejska Wrocławia zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie edukacyjne mające na celu integrację pokoleniową. Przygotowana została bogata oferta programowa, pozwalająca ciekawie spędzić czas, sprzyjająca wymianie doświadczeń. Continue reading

WRAKI 130/2019 (zdjęcia)

Ten wrak pojazdu Hyundai został usunięty już w maju z ulicy Gałowskiej, lecz z racji wyjątkowej „urody” przedstawiony dzisiaj. Takich i podobnych pozostałości po pojazdach, niestety jeszcze trochę we Wrocławiu jest. Dziękujemy za wszystkie państwa zgłoszenia – będą realizowane sukcesywnie.

 

Continue reading

WRAKI 149/2019 (zdjęcia)

17 czerwca 2019 r. strażnicy usunęli kolejny pojazd długotrwale nieużywany – Opla z ulicy Świeradowskiej. Zrobiło się wolne miejsce do parkowania.

 

Continue reading