W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL EKOLOGICZNY

Oddział Ochrony Środowiska podejmuje działania w ramach codziennej służby patrolowej. Kontrole uzależnione są od poszczególnych miesięcy w roku oraz wzmożonych ukierunkowanych zgłoszeń mieszkańców, np. dotyczących spalania śmieci w instalacjach grzewczych w sezonie grzewczym.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej biorący udział w działaniach eko w miesiącach styczeń-marzec, a następnie październik-grudzień, prowadzą zintensyfikowane działania dotyczące kontroli domowych pieców grzewczych i przydomowych kotłowni oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem ujawnienia spalania materiałów niedozwolonych prawem,  w tym spalania śmieci i zużytego oleju samochodowego.

Wiosną natomiast prowadzone są działania wynikające zarówno ze zgłoszeń przekazanych przez podmioty zewnętrzne (np. Wydział Należności Środowiskowych UM, Wydział Środowiska i Rolnictwa UM, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Spółka Ekosystem) jak i  własnych interwencji oraz zgłoszeń mieszkańców.

Kontrolowane są nieruchomości pod kątem:

 • wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych;
 • wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy, przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych lub przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
 • zawarcia umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych;
 • udokumentowania usuwania odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych.

W okresie od 15 marca do 1 kwietnia, a następnie od 15 listopada do 1 grudnia, oraz dodatkowo dla obszaru Stare Miasto od 1 do 15 lipca, prowadzone są kontrole pod kątem przeprowadzenia przez zarządców nieruchomości oraz lokali gastronomicznych obowiązkowej deratyzacji a także posiadania dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów z działalności gospodarczej upoważnionym podmiotom.

 W miesiącach letnich przy wsparciu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) prowadzimy działania kontrolne w rejonie stawów, oczek wodnych, rzek i cieków wodnych na terenie miasta Wrocławia. Kontrole są ukierunkowane na egzekwowanie przestrzegania ładu, porządku i bezpieczeństwa, poprawę stanu sanitarno-porządkowego terenów przywodnych oraz przeciwdziałanie wszelkim wykroczeniom i przestępstwom, ograniczenie zagrożeń i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa nad wodą, zwalczanie kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym, kształtowanie etyki wędkarskiej, wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych wód stojących i rzek w granicach Miasta.

                Nadto prowadzone są:

całoroczne działania, wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz pracownikami Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w ramach programu „Ekologiczne Miasto” oraz „Programu Ochrony Powietrza”, mające na celu kontrolę stanu sanitarno-porządkowego dróg, wjazdów/wyjazdów z budów.

całoroczne działania związane z lokalizacją miejsc tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, monitorowanie miejsc zagrożeń poprzez m.in. montowanie urządzeń samoczynnie rejestrujących zdarzenia społecznie uciążliwe, zmierzające do ujęcia sprawców zanieczyszczenia i doprowadzenia do usunięcia przez niego odpadów.

całoroczne działania związane z zapobieganiem dewastacji terenów o dużych wartościach przyrodniczych, w tym parków, skwerów i zieleńców, prowadzone w oparciu o współpracę z Działem Ochrony Przyrody i Leśnictwa Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia , również na bazie zgłoszeń mieszkańców.

W związku z bardzo licznymi prośbami placówek oświatowych, a także Rad Osiedli i innych instytucji zajmujących się edukacją, prowadzone są prelekcje zarówno w szkołach i przedszkolach, jak i podczas spotkań obywatelskich, a ich celem jest poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie:

 • spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych,
 • efektywnego spalania paliw metodą „palenia od góry”,
 • zmiany przyzwyczajeń na proekologiczne,
 • podniesienie świadomości ekologicznej dotyczącej korzystania z kanalizacji, korzyści płynących z przyłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej, sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych, a także sankcji karnych za nielegalne pozbywanie się nieczystości ciekłych,
 • sposobu pozbywania się nieczystości stałych a także sankcji karnych za nielegalne pozbywanie się nieczystości stałych,
 • ochrony przed hałasem będącej elementem poprawy stanu środowiska akustycznego,
 • racjonalnego korzystania z energii elektrycznej.

Ponadto informujemy społeczność lokalną o zagadnieniach takich jak:

 • Ścisła współpraca z pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu pod kątem nielegalnego zrzucania ścieków do rzek, rowów melioracyjnych, cieków wodnych przy pomocy kamery samojezdnej (tu: samodzielne kontrole pod kątem zrzucania nieczystości ciekłych z nieruchomości za pomocą urządzenia wytwarzającego parę, tzw. „zadymiarki”).
 •  Systematyczne kontrole pod kątem parkowania pojazdów długotrwale nieużytkowanych w pasie drogi publicznej oraz na terenach Gminy Wrocław we współpracy z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu poprzez ustalanie właścicieli pojazdów i wzywanie ich do niezwłocznego usunięcia pojazdów nieużytkowanych, a w przypadku braku reakcji ich odholowywanie.
 •  Systematyczne kontrole pod kątem umieszczania reklam, ulotek, a także plakatów, ogłoszeń na terenie Gminy Wrocław bez zgody zarządcy, mając na względzie powodowanie zanieczyszczania miejsc publicznych, obiektów, ciągów komunikacyjnych, a także urządzeń użyteczności publicznej. Działania takie prowadzone są w celu poprawy  estetyki miasta Wrocław.