W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

KONTAKT

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (DODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Wrocławia ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w ochrona.danych@strazmiejska.wroclaw.pl, nr tel. 71 370 02 50,  ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej Wrocławia wyłącznie w przypadkach i w takim zakresie, gdy spełniony jest co najmniej jeden z  warunków wskazanych art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e RODO;
 4. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej;
 5. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów;
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanym w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu ustania celu, w jakim zostały zebrane lub wycofania zgody;
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych może być, brak możliwości osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanym w pkt 3;
 11. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu);
 12. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z czynami zabronionymi, oraz czynnościami związanymi z tymi sprawami przetwarzane do czasu wejścia ustawy wprowadzającej DODO będzie się odbywało zgodnie z dotychczasowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław

Kontakt drogą elektroniczną: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Kontakt przez ePUAP

SEKRETARIAT I KANCELARIA

tel. 71 347 16 35 w.0

fax. 71 347 16 34

godziny pracy: pn-pt: 7:00 – 15:00


ODDZIAŁ CENTRUM KIEROWANIA I MONITORINGU

ul. Strzegomska 148, 54-429 Wrocław

Przyjmowanie interwencji tel. 986

Przyjmowanie zgłoszeń poprzez SMS tel. 608 302 302

fax. 71 770 23 97

godziny pracy: całą dobę


ODDZIAŁ PATROLOWO – PREWENCYJNY

ul. Wysoka 6, 53-512 Wrocław

Sekretariat

tel. 71 347 16 52


ODDZIAŁ PATROLOWO – INTERWENCYJNY

ul. Kosmonautów 274, 54-042 Wrocław

Sekretariat

tel. 71 310 06 40

fax. 71 310 06 47


ODDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Hubska 8-16 Wrocław

tel. 713 100 646

fax. 71 310 06 47

 


ZESPÓŁ ds. KONTROLI i SKARG

ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław

tel. 71 347 16 39

fax. 71 347 16 34

godziny pracy: pn,wt,czw,pt: 7:00 – 15:00

śr: 7:30 – 17:30


REFERAT WYKROCZEŃ

ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław

tel. 71 370 02 59

godziny pracy: całą dobę


RZECZNIK PRASOWY STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław

 Waldemar Forysiak

tel. 71 347 16 40

  rzecznik@strazmiejska.wroclaw.pl

Rzecznik prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesyłaną przez dziennikarzy.
Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i nr telefonu.


ZESPÓŁ ds. KOORDYNACJI PROGRAMÓW PREWENCYJNYCH

 ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław

tel.  71 370 02 48


STANOWISKO ds. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław

Sławomir Chełchowski

tel.  71 370 02 50