W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

NIEPRZYZWOITE TREŚCI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – Sąd Okręgowy wydał prawomocny wyrok (czytaj dalej)

Umieszczanie w miejscu publicznym plakatu, bądź billboardu, ogłoszenia, rysunku czy innego środka przekazu, jak choćby nośnika elektronicznego, ukazujących rozczłonkowany, zakrwawiony płód ludzki, jest czynem zabronionym jako wykroczenie  z art. 141 ustawy Kodeks wykroczeń i podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

         Opisana treść w postaci martwego płodu ludzkiego niewątpliwie spełnia kryteria nieprzyzwoitości. Określenie „nieprzyzwoity” to określenie nieostre, podobnie jak wiele określeń używanych w Kodeksie wykroczeń (np. „nieobyczajny”, „złośliwie”). Jednak, jak się wydaje, uznanie czegoś za nieprzyzwoite zależy w większym stopniu niż w przypadku innych, występujących w Kodeksie wykroczeń, znamion nieostrych, od wrażliwości oceniającego. Określenie „nieprzyzwoity” cechuje się bowiem – w rozumieniu potocznym – mniejszym zabarwieniem negatywnym niż np. określenie „złośliwie”.

         Z pewnością sposób postrzegania pewnych treści za niedopuszczalne w przestrzeni publicznej ewoluuje i zmienia się na przestrzeni wieków, czy nawet dziesięcioleci. Obrazy, które kiedyś nie szokowały, nie powodowały powszechnego sprzeciwu, jak wystawianie na widok publiczny zwłok skazańców, chłosta przy pręgierzu, czy widok człowieka zakutego w dyby, obecnie byłyby uznane za niedopuszczalne, budziłyby – w zależności od indywidualnej wrażliwości człowieka – odrazę, obrzydzenie, zgorszenie, oburzenie, niesmak, obawę, strach czy nawet traumę.

         Efekt zmiany wrażliwości społeczeństwa potwierdza badanie przeprowadzone przez pracownię IPSOS we wrześniu 2018 roku („Badanie opinii dotyczące stosunku do przerywania ciąży”), w wyniku którego 83% ankietowanych oceniło negatywnie umieszczanie w przestrzeni publicznej, głównie w okolicach szpitali, szkół i przedszkoli, drastycznych zdjęć rozczłonkowanych płodów.

         Dlatego, biorąc pod uwagę nieprzyzwoitość obrazu ukazującego martwy płód ludzki, płód rozczłonkowany, zakrwawiony, przy jednoczesnym uwzględnieniu, iż w naszym kręgu kulturowym nieakceptowalne jest ukazywanie ludzkich zwłok, Straż Miejska Wrocławia wystąpiła z wnioskiem o ukaranie przeciwko mężczyźnie, który we Wrocławiu przy skrzyżowaniu dwóch ulic o dużym natężeniu ruchu umieścił billboard, na którym ukazany był abortowany płód.

         Niezależnie od poglądów osoby, która go tam umieściła, oraz w oderwaniu od tego, czy przez niektóre osoby jest on w tym działaniu popierany, należy obiektywnie stwierdzić, iż na billboardzie tym widniała wyjątkowo drastyczna treść, która nie powinna się tam znaleźć.

         Słuszność takiego poglądu potwierdził w prawomocnym wyroku Sąd Okręgowy we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy, który na rozprawie w dniu 23 stycznia 2020 roku, w sprawie o sygnaturze akt IV Ka 1564/19, utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków V Wydział Karny z dnia 25 września 2019 roku (sygn. akt V W 121/19) co do winy obwinionego.

P.Sz.