W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ZGŁOSZENIE WYKROCZENIA MAILEM – czy jeżeli wysyłam zdjęcie, trzeba wezwać świadka?

W sprawie o wykroczenie, którego popełnienie zgłasza osoba zawiadamiająca, niebędąca funkcjonariuszem organu uprawnionego do ścigania wykroczeń, nieodzowne jest, co do zasady, przesłuchanie zawiadamiającego w charakterze świadka. Podyktowane to jest brzmieniem art. 39§4 k.p.w. – dowodu z zeznań nie wolno zastępować treścią pism[…].

         Świadek jest obowiązany stawić się na wezwanie i złożyć zeznania (art. 177§1 k.p.k. w zw. z art. 41§1 k.p.w.).

         Niedopuszczalne jest skierowanie wniosku o ukaranie do sądu bez przesłuchania świadka. Wniosek obarczony takim brakiem skutkowałby odmową wszczęcia postępowania.

Możliwe jest nałożenie grzywny w postępowaniu mandatowym w sytuacji, gdy zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia przesłane zostało drogą mailową (listem, pismem złożonym w sekretariacie), z pominięciem przeprowadzania czynności przesłuchania świadka na protokół, jednak wtedy jedynie, gdy sprawca przyznaje się do winy i będąc pouczonym o prawie odmowy przyjęcia grzywny, wyraża zgodę na jej przyjęcie.

         W praktyce zatem wprowadzono do stosowania algorytm, w myśl którego w sprawie zawiadomień spełniających poniższe wymogi:

  • określona jest data wykroczenia (dzień i godzina, przy czym obie dane, w razie ich braku, można uściślić poprzez korespondencję mailową z osobą zawiadamiającą)
  • wskazane jest miejsce popełnienia wykroczenia
  • przesłane zostaje zdjęcie pojazdu pozwalające odczytać numer rejestracyjny bądź numer ten podany jest w zawiadomieniu
  • osoba zawiadamiająca podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania)

Odstępuje się od przesłuchiwania świadka na wstępnym etapie czynności, ustalając w pierwszej kolejności właściciela pojazdu, by wezwać go do wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania. W razie ustalenia sprawcy, czynności wyjaśniające mogą zakończyć się zastosowaniem pouczenia bądź nałożeniem grzywny w postępowaniu mandatowym.

         Dopiero w przypadku odmowy przyjęcia grzywny bądź w przypadku nieprzyznania się do winy, niezbędne jest wezwanie osoby zawiadamiającej i przesłuchanie jej w charakterze świadka.

Stosowany tryb uproszczony (najpierw właściciel, potem sprawca, a dopiero w razie potrzeby świadek/zawiadamiający) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jednak nie zwalnia od konieczności przestrzegania przepisów prawa, poszanowania praw nie tylko świadka, ale i właściciela pojazdu, czy osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.

wf