W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU (zdjęcia)

W dniu 21.05.2019 funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska  ujawnili odprowadzania ścieków ze zbiornika bezodpływowego do gruntu oraz brak rachunków za wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości – na osobę odpowiedzialną za nieprawidłowości – nałożyli mandaty karne na łączną kwotę 1000 zł. – za wykroczenie z art. 478 Prawo Wodne oraz art. 10 ust. 2a Ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia   w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.     

 

wf