W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości na posesji przy ulicy Bystrzyckiej

05 marca 2019 r. o godzinie  15.45 na terenie posesji przy ulicy Bystrzyckiej – patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska –  stwierdził naprawę pojazdów samochodowych w miejscu zabronionym – powodujący wyciek płynów eksploatacyjnych wprost na grunt, za co nałożono mandat karny w wysokości 500 zł. Ponadto na terenie kontrolowanej nieruchomości stwierdzono, magazynowanie odpadów ropopochodnych, w sposób który  powodował ich wyciek w grunt  – za to wykroczenie nałożono mandat  w wysokości 500 zł. W kontrolowanym miejscu panował nienależyty stan sanitarno-porządkowy zagrażający środowisku, za co sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.. Na wyżej wymienionym terenie prowadzono rozbiórkę pojazdów  wycofanych z eksploatacji, które wbrew obowiązkowi nie zostały przekazane  do recyklingu, za co sprawcę ukarano mandatem w wysokości 500 zł.

wf