W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Strachowickiej (zdjęcia)

W dniu 29 stycznia 2019 r. o godzinie 14.40 przeprowadzono kontrolę posesji  przy ulicy Strachowickiej we Wrocławiu. Na terenie nieruchomości stwierdzono magazynowanie znacznej ilości odpadów w tym zużytych opon, opakowań po różnego rodzaju płynach eksploatacyjnych, pustych koszo-pojemników o pojemności 1000 l, zużytych opon, części z demontażu pojazdów, pojemników na paliwa ciekłe, etc. Potwierdzono obecność remontowanych pojazdów w tym z widocznymi wyciekami płynów eksploatacyjnych.

Stwierdzono magazynowanie olejów odpadowych niezgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. Na sprawcę nałożono mandat karny w wysokości 500 złotych z artykułu 174 Ustawy o Odpadach, mandat karny w wysokości 500 złotych z artykułu 10 ust 2a Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach w związku z § 4 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Wrocław NR XXVIII/567/16 w Sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku Na Terenie Wrocławia, oraz mandat karny  z art. 117 Kodeksu Wykroczeń w wysokości 100 złotych.

wf