W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – gromadzenie odpadów olejowych przy ulicy Fiołkowej 07.01.2019 r. (zdjęcia)

07 stycznia 2019 r. strażnicy miejscy z oddziału ochrony środowiska, dokonał kontroli posesji przy ulicy Fiołkowej.  Podczas kontroli stwierdzono, że mieszkaniec nieruchomości gromadzi oleje odpadowe w ilości kilkuset litrów a sposób ich gromadzenia  zagraża środowisku (poprzez umieszczenie ich bezpośrednio na gruncie w nieszczelnych pojemnikach stwarzając możliwość wycieku odpadu). Ponadto,  gromadził elementy z demontażu pojazdów (skrzynia biegów), co również spowodowało wyciek  szkodliwych substancji do ziemi.

Za to wykroczenie sprawca został ukarany mandatem karnym z artykułu 174 Ustawy o Odpadach w związku z art. 25 Ustawy o Odpadach : ust. 1 – w sposób niezgodny z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi i nieuwzględniający ich właściwości fizycznych i chemicznych w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7. tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.

Podczas tej kontroli stwierdzono również, że sprawca dopuścił się wykroczenia polegającego na niestosowaniu się do zakazu określonego w art. 10 ust. 2A Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach , w związku z § 4 ust. 2 uchwały nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia – naprawy pojazdu poza miejscem wyznaczonym w okolicznościach w których demontowane przez niego elementy mogły doprowadzić do wycieku substancji chemicznych . Na sprawcę nałożono mandat karny z artykułu 10 ust. 2A Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach.

wf