W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

KANALIZACJA OBOWIĄZKOWA – KONTROLE NA OSIEDLACH

W związku z obowiązkami ciążącymi na właścicielach nieruchomości, oraz zatkanymi studzienkami kanalizacyjnymi w rejonie osiedla Pawłowice, funkcjonariusze z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego prowadzą kontrole posesji pod kątem prawidłowego pozbywania się nieczystości. Już przy pierwszej interwencji ujawniono na jednej posesji brak jakiegokolwiek podłączenia do kanalizacji czy szamba, a ścieki wylewane były wprost do „burzówki”. Właściciel sam przyznał, że nigdy nie posiadał zbiornika i od zawsze odprowadza nieczystości do studzienki, w związku z czym został sporządzony wniosek do sądu o ukaranie mężczyzny.

W trakcie kontroli nałożono jeszcze 2 mandaty karne na kwotę 400 zł, za brak rachunków na wywóz nieczystości. Właściciele jednej posesji wywiązywali się z obowiązku – kontrola bez uwag.
Osiedle nadal objęte jest kontrolami pod tym kątem.
Nielegalne wylewanie ścieków oraz brak rachunków za wywóz nieczystości przez uprawnioną do tego firmę, to plaga Wrocławia. Pozbywanie się nieczystości odbywa się nielegalnie, właściciele odprowadzają je wprost do kanalizacji burzowej tzw. studzienek, skąd trafiają prosto wrocławskich rzek i rowów, a nawet do przydomowych ogródków. Mieszkańcy pozbywają się w ten sposób wody zanieczyszczonej detergentami oraz fekaliów, tłumacząc, że takie rozwiązanie funkcjonuje od kilkudziesięciu lat.
Straż Miejska przypomina!!!
Na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Wszystkie rozwiązania muszą spełniać wymagania określone w przepisach. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest już wyposażona w poprawnie wykonaną przydomową oczyszczalnię ścieków.

BD – Oddział ZP

Źródło zdjęcia:

https://sochaczew24.info/nielegalne-odprowadzanie-sciekow-to-przestepstwo-zwik-prowadzi-kontrole/201520851/