W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

GODZINY DLA SENIORÓW – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12.00 w sklepie oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60 roku życia

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

tekst źródłowy:  https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000179701.pdf

 

 

Na podstawie art.46a i art.46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§1.W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.1758) po §7 dodaje się §7a w brzmieniu:

„§7a.1. Do odwołania obiekty handlowe lub usługowe, o których mowa w §7 ust.1pk t1, oraz placówki handlowe w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, których przeważająca działalność polega na:

1)sprzedaży:

a)żywności w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz.1252 oraz z 2020 r. poz.284, 285 i 1493),

b)produktów kosmetycznych w rozumieniu art.2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. poz.2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,

c)artykułów toaletowych,

d)środków czystości,

e)produktów leczniczych w rozumieniu art.2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. –Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz.944 i 1493), w tym przez apteki lub punkty apteczne,

f)wyrobów medycznych w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz.186 i 1493),

g)środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art.3 ust.3 pkt43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

2)świadczeniu usług pocztowych – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

2.Na terenie obiektu albo placówki określonej w ust.1 informuje się, w sposób w niej przyjęty, o godzinach obsługiwania osób powyżej 60. roku życia.

3.Przepisu ust.1 nie stosuje się w przypadku, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.”.

§2.Rozporządzenie w chodzi wżycie z dniem 15 października 2020 r.