W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

EKOPATROL W DZIAŁANIU – ścieki wylewane do Ślęzy przy ulicy Wałbrzyskiej (zdjęcia)

16 lutego 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę przy ulicy Wałbrzyskiej  w związku ze zgłoszeniem dotyczącym wylewania nieczystości ciekłych do rzeki Ślęza. Na podstawie opisu zgłoszenia wytypowano posesję na której przeprowadzono kontrolę. podczas kontroli stwierdzono – instalację służącą do odpompowania ścieku niezagrażającego środowisku wprost do rzeki Ślęzy. W związku  z podjętymi czynnościami wyjaśniającymi, ustalono podejrzanego o popełnienie wykroczenia, który odpompowywał zanieczyszczone wody gruntowe, bez wymaganego zezwolenia. Po przesłuchaniu sprawca przyznał się do wykonania instalacji i wyprowadzanie ścieków do rzeki. Został on ukarany mandatem w wysokości 500 zł.  z art. 478 pkt 5 Ustawy Prawo Wodne. Na polecenie patrolu instalacja została zdemontowana.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – Rędzin nieprawidłowości na posesjach

14 lutego 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole nieruchomości przy ulicy Wędkarzy oraz Łyżwiarzy, pod kątem posiadania przez mieszkańców umów  i rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, oraz pod kątem spalania odpadów. W wyniku działań skontrolowano 25 nieruchomości. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w postaci nie posiadania przez użytkowników nieruchomości rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, brak pojemników na odpady oraz spalanie odpadów. Osoby odpowiedzialne ukarano mandatami na łączną sumę 3000 zł.

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 09.02.2019 r.

Patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził działania pod kątem kontroli spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej na osiedlach: Jagodno, Wojszyce, Ołtaszyn.  Przeprowadzono  również kontrole z zakresu Prawa wodnego, a także sprawdzano umowy i rachunki na wywóz nieczystości ciekłych. W wyniku podjętych czynności ujawniono nieprawidłowości,  na sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne na łączną kwotę 1200 zł. – art. 191 Ustawy o odpadach, art. 10 ust. 2a Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach w związku z § 12 pkt 5 Uchwały Rady Miasta Wrocławia Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Wrocławia, art. 478 Prawo wodne. (wf)

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Kaplicznej

06 lutego 2019 r. o godz. 18:00 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska podjął interwencję  przy ulicy Kaplicznej,  związaną z kontrolą nieruchomości pod kątem art 191 ustawy. W wyniku kontroli stwierdzono spalania odpadów w jednym z lokali mieszkalnych znajdujących się w kamienicy wielorodzinnej. W wyniku ujawnionych nieprawidłowości tj. spalania odpadów w postaci sklejki meblowej osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym wysokości 200 zł.

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Pełczyńskiej

06 lutego 2019 r. o godz. 15:00 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę warsztatu przy ul. Pełczyńskiej –  w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w postaci nieprawidłowego magazynowania przepracowanych olejów silnikowych, spalania odpadów, oraz zanieczyszczenia gruntu płynami eksploatacyjnymi. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatami karanymi z art. 174 ustawy wysokości 300 zł, art 191 ustawy wysokości 300 zł oraz art. 478 prawo wodne wysokości 300 zł.

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Szczecińskiej (zdjęcia)

06 lutego 2019 r. o godz. 15.20 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przy ulicy Szczecińskiej zauważył na ogrodzonym terenie składowisko pojemników typu Mauser (paletopojemnik) oraz zdemontowane „pocięte” pojazdy mechaniczne. Na terenie zastano dzierżawcę nielegalnego warsztatu samochodowego i nakazano wezwanie na miejsce dzierżawcy terenu.  Stwierdzono nielegalny demontaż oraz naprawę pojazdów. Ponadto stwierdzono liczne substancje olejowe rozlane bezpośrednio na grunt oraz magazynowanie zdemontowanych części pojazdów niezgodnie z wymaganiami zakresie ochrony środowiska. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – wykopy ziemne bez zabezpieczenia (zdjęcie)

W dniu 05 lutego 2019 r. patrol strażników miejskich  z Oddziału Ochrony Środowiska podczas współpracy z Policją przeprowadził kontrolę prac ziemnych przy ulicy Ostrowskiej, na miejscu zastano wykopy i prowadzenie  prac bez należytego zabezpieczania. Ustalono osobę odpowiedzialną za nieprawidłowości, która została ukarana mandatem z art 72 kw.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości w warsztacie przy ulicy Niedźwiedziej (zdjęcia)

W dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 11:15  patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Niedźwiedziej. Strażnicy ujawnili  piec w trybie pracy, a w nim przepalony olej silnikowy. W związku z wykroczeniem nałożono mandat karny w wysokości 500zł. Ponadto ujawniono na terenie warsztatu przelewającą się beczkę z przepracowanym olejem silnikowym. W związku z wprowadzaniem zanieczyszczeń w postaci oleju silnikowego do wód gruntowych nałożono mandat karny z art. 478 prawa wodnego w wysokości 500zł. Z uwagi na zły stan sanitarno – porządkowy posesji na której prowadzony jest warsztat  nałożono mandat karny z art. 100 KW w wysokości 100 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Strachowickiej (zdjęcia)

W dniu 29 stycznia 2019 r. o godzinie 14.40 przeprowadzono kontrolę posesji  przy ulicy Strachowickiej we Wrocławiu. Na terenie nieruchomości stwierdzono magazynowanie znacznej ilości odpadów w tym zużytych opon, opakowań po różnego rodzaju płynach eksploatacyjnych, pustych koszo-pojemników o pojemności 1000 l, zużytych opon, części z demontażu pojazdów, pojemników na paliwa ciekłe, etc. Potwierdzono obecność remontowanych pojazdów w tym z widocznymi wyciekami płynów eksploatacyjnych. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie miału węglowego przy ulicy Zaściankowej (zdjęcia)

W dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska przeprowadził kontrolę spalania na nieruchomości przy ulicy Zaściankowej. W chwili kontroli w piecu CO palono miałem węglowym – paliwem zabronionym przez obowiązującą uchwałę antysmogową. W związku z ujawnionym wykroczeniem z art 334 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska osobę odpowiedzialną ukarano mandatem.

Continue reading