W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

SKARGI

UWAGA !!

UWAGA

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby

zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa,

dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo,

do odwołania wstrzymana została możliwość przyjęcia

ustnej skargi do protokołu

lub

osobistego spotkania z Komendantem Straży Miejskiej Wrocławia.

O sposobie złożenia skargi, wniosku można uzyskać informację:

pod numerem 71 3700240 (sekretariat Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia),

pod numerem 71 3471639 (Zespół ds. kontroli i skarg).

Sposoby zgłaszania skarg

Skargi dotyczące pracy strażników oraz funkcjonowania Straży Miejskiej Wrocławia można składać osobiście, pocztą tradycyjną i mailową.

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej Wrocławia za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja, nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania – § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. nr 5, poz. 46)

Uprzedzamy o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (art. 234 kk)

Skargi można zgłaszać osobiście
w Straży Miejskiej Wrocławia
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
w godz: pn, wt, czw, pt: 7:00 – 15:00; śr: 7:00 – 17:00

Skargi pisemne można kierować pod adres:
Straż Miejska Wrocławia
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław

Skargi można zgłaszać drogą elektroniczną: skargi@strazmiejska.wroclaw.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w trybie RODO w Staży Miejskiej Wrocławia

skargi

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Wrocławia

ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w iod@strazmiejska.wroclaw.pl,

nr tel. 71 370 02 50, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów Działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj: w celu realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Straży Miejskiej. Gromadzenie danych osobowych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.

ODBIORCY DANYCH

 

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych użytkowanych w straży.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a)       do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

b)       jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c)       do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
PROFILOWANE Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).