W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

CAŁA POLSKA W STREFIE CZERWONEJ – kolejne zasady bezpieczeństwa

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

 

 

  • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
  • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
  • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października;
  • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
  • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
  • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

tekst źródłowy:  https://www.gov.pl/web/koronawirus/cala-polska-w-czerwonej-strefie-kolejne-zasady-bezpieczenstwa-oraz-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

Wszystkich Świętych 2020 we Wrocławiu – strażnicy rozpoczęli działania przy cmentarzach (zdjęcia)

Przełom października i listopada to czas, kiedy odwiedzamy groby rodzinne i znajomych, zapalamy znicze, przynosimy kwiaty. Jak dojechać komunikacją miejską na cmentarz Osobowicki czy Grabiszyński, gdzie zaparkować, jak znaleźć grób w wyszukiwarce mogił – to wszystko w przewodniku.

 

 

czytaj więcej na stronie www.wroclaw.pl  https://www.wroclaw.pl/portal/wszystkich-swietych-wroclaw

W tym roku Straż Miejska Wrocławia rozpoczęła działania pod wrocławskimi cmentarzami z wyprzedzeniem  – już od 20 października patrole prowadzą działania kontrolne, sprawdzając prawidłowość oznakowania drogowego, oświetlenie uliczne , przejścia dla pieszych. a także ilość osób udających się na groby.

Pierwszego Listopada strażnicy jak co roku będą uczestniczyć w Akcji Znicz, współdziałając w tym zakresie z Policją, Nadzorem Ruchu MPK i innymi służbami.

Priorytetem będzie zapewnienie bezpieczeństwa osób zarówno pod katem zagrożeń komunikacyjnych jak i związanych z epidemią. Będziemy zwracać uwagę na przestrzeganie obowiązujących nakazów i ograniczeń – zwłaszcza dotyczących konieczności zasłaniania nosa i ust,  a także utrzymywania dystansu społecznego – osoby nieprzestrzegające obowiązujących przepisów muszą liczyć się z poważnymi sankcjami karnymi.

Continue reading

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA – obowiązuje nas polecenie Wojewody Dolnośląskiego

DECYZJA nr 33/BZ/BOL/COVID-19/2020

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Z dnia 12 października 2020 r.

 

 

Polecam

Prezydentowi  Wrocławia zlecić z dniem 12 października 2020 r. podległej straży miejskiej:

  1. dokonywanie dyslokacji patroli straży miejskiej zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. organizowanie wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. prowadzenie innych form współpracy straży miejskiej z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechni e obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  4. realizację pozostałych zadań tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania w/w nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19

GODZINY DLA SENIORÓW – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12.00 w sklepie oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60 roku życia

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

tekst źródłowy:  https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000179701.pdf

 

 

Na podstawie art.46a i art.46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§1.W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.1758) po §7 dodaje się §7a w brzmieniu:

„§7a.1. Do odwołania obiekty handlowe lub usługowe, o których mowa w §7 ust.1pk t1, oraz placówki handlowe w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, których przeważająca działalność polega na:

1)sprzedaży:

a)żywności w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz.1252 oraz z 2020 r. poz.284, 285 i 1493),

b)produktów kosmetycznych w rozumieniu art.2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. poz.2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,

c)artykułów toaletowych,

d)środków czystości,

e)produktów leczniczych w rozumieniu art.2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. –Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz.944 i 1493), w tym przez apteki lub punkty apteczne,

f)wyrobów medycznych w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz.186 i 1493),

g)środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art.3 ust.3 pkt43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

2)świadczeniu usług pocztowych – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

2.Na terenie obiektu albo placówki określonej w ust.1 informuje się, w sposób w niej przyjęty, o godzinach obsługiwania osób powyżej 60. roku życia.

3.Przepisu ust.1 nie stosuje się w przypadku, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.”.

§2.Rozporządzenie w chodzi wżycie z dniem 15 października 2020 r.

 

OD SOBOTY OBOWIĄZUJĄ NOWE OGRANICZENIA I ZAKAZY – ich nieprzestrzeganie grozi poważnymi sankcjami (czytaj dalej)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art.46 a i art.46 b pkt1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz.1239, z późn. zm.1)

 

Cały tekst:  https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000175801.pdf

 

§27.1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa wart.40ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2020r. poz.110, 284, 568, 695, 1087 i 1 517), ust i nosa:

Continue reading

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA – przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa to nasz priorytet

 

Walka z rozprzestrzenianiem się epidemii  nakłada na nas obowiązek  stosować się ściśle do konkretnych zaleceń – kontrola ich  przestrzegania jest priorytetowym zadaniem Straży Miejskiej Wrocławia.

 

 

Patrole na ulicach miasta, w galeriach, sklepach a także w tramwajach i autobusach

Strażnicy każdego dnia sprawdzają, czy wrocławianie zasłaniają usta i nos w środkach masowej komunikacji, w sklepach i galeriach handlowych. Od soboty nakaz będzie dotyczył także miejsc publicznych m.in. dróg i placów – możemy spodziewać się wzmożonych kontroli, a w uzasadnionych przypadkach sankcji wobec osób nieprzestrzegających zaleceń.

Wspólnie z Policją

Wrocławska Straż Miejska jeszcze ściślej współpracuje z Komendą Miejską Policji w zwalczaniu rozprzestrzeniania się COVID-19. Część funkcjonariuszy skierowana została do policyjnych komisariatów i wspólnych patroli.

Patrole przy urzędach miejskich

Strażnicy miejscy cały czas działają w kilkunastu wrocławskich urzędach, wszystkim pracownikom i interesantom, mierzą temperaturę oraz czuwają nad sprawnym i bezpiecznym wchodzeniem do obiektów (obowiązuje dystans 1,5 metra oraz obowiązek zakrywania ust i nosa).

Jesteśmy skupieni na zadaniach ukierunkowanych na przeciwdziałanie Covid-19

Nadal przyjmujemy i realizujemy zgłoszenia dotyczące między innymi zakłócenia porządku publicznego, zagrożenia w ruchu drogowym,  nieprawidłowego parkowania pojazdów, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, zagrożenia życia i zdrowia, zagrożeń pożarowych i awarii technicznych, zwierząt oraz wiele innych – jednak zaangażowanie w działania związane z Covid-19 może powodować wydłużenie czasu naszej reakcji.

BEZPIECZNY SENIOR

Nasi kochani Seniorzy – mają po 70 i ponad 80 lat, są pełni werwy i zapału do nauki. Od wielu lat korzystają z wiedzy i doświadczenia naszego niezastąpionego funkcjonariusza st. insp. Paweł Grąbczewskiego. Program prewencyjny „Bezpieczny Senior”, prowadzony przez naszego strażnika ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, ułatwiających osobom starszym bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie. W czasie spotkań uczestnicy mogą także wysłuchać legend o wrocławskich krasnalach i opowieści o atrakcjach i zabytkach Wrocławia.

W dniu 06 października 30 osób z Domu „Pogodna jesień” przy ul. Litewskiej uczestniczyło w takim spotkaniu, oczywiście z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Seniorom przypomniano również o zasadach funkcjonowania w przestrzeni publicznej w czasie panującej epidemii. Continue reading

AKTYWNIE NA WYŚCIGACH – EDUKACYJNIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

Październik jest miesiącem, w którym wyjątkowo dużo rozmawiamy o zdrowiu. Jest to czas świadomości raka piersi, w tym czasie obchodzimy także Dzień Dawcy Szpiku. Jednak mało osób wie, że od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji 16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Głównym jego zadaniem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Piknik „Aktywnie na wyścigach”, który odbył się 3 października, na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice, był znakomitą okazją dla wszystkich osób ceniących aktywny tryb życia i zdrowy wypoczynek. Straż Miejska również przyłączyła się do akcji ucząc pierwszej pomocy oraz pokazując możliwości i wyszkolenie jeźdźców i koni z Referatu Patroli Konnych, wykorzystywane w czasie codziennych patroli i zabezpieczeń. Jako niespodziankę dla wszystkich, organizatorzy zaplanowali wyścig biegacza z naszym duetem koń – strażnik. Wygrali szybsi, czyli Lotnik i Michał Zastawny. Continue reading

STRAŻNICY ZABEZPIECZAJĄ MEMORIAŁ IM. JAKUBA KROCZAKA

Po wielu latach przerwy wraca na wrocławski tor speedrowerowy Memoriał im. Jakuba Kroczaka. Impreza miała na celu uczcić pamięć wychowanka klubu Jakuba Kroczaka, który w 2000 r. w wieku 16 lat nagle zmarł. W wydarzeniu tym wziął udział pochodzący z Sępolna Wrocławianin Marcin Szymański, który od 25 już lat jest związany ze speedrowerem.

Continue reading